สุขกายสบายใจ เที่ยวไปกับ "หมิงออนทัวร์"

บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด หมิงออนทัวร์ มีบริการให้เช่าทั้งรถตู้และรถบัส โทรศัพท์ 053-774-444, 053-774-077 มือถือ 081-427-7888

ทัวร์วัดร่องขุ่น- ดอยตุง- ดอยแม่สลอง- สามเหลี่ยมทองคำ- ล่องเรือแม่น้ำโขง


วันแรก เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ – ล่องแม่น้ำโขง

เช้า: ยินดีต้อนรับท่านสู่เชียงราย รับคณะจากสนามบินเชียงราย ออกเดินทางสู่ อ.เชียงแสน ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ ท่านจะเห็นโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ทั่วเมือง เที่ยวชมศิลปะเก่าแก่ ที่สวยงาม หลวงนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เชียงแสน ณ วัดพระธาตุเจดีย์ ท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ จุดบรรจบชายแดนสามประเทศ ไทย – ลาว – พม่า ซึ่งในอดีตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดอันดับหนึ่งของโลกขณะนี้ได้รับการพัฒนาเป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ แวะนมัสการพระเจ้าล้านตื้อ พระพุทธรูปองค์ใหญ่

พักเที่ยง: บริการอาหารกลางวัน

บ่าย: นำท่านล่องเรือล่องแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพเหนือ สามเหลี่ยมทองคำ จุดบรรจบชายแดนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ เดินทางเข้าสู่ประเทศลาว เหยียบแผ่นดินลาว ณ เกาะดอนซาว ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตลาดพื้นเมือง หลังจากนั้นเดินทางสู่ บ้านฝิ่น สถานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องฝิ่นในแถบสามเหลี่ยมทองคำ และเดินทางไปสักการะ หลวงพ่อผาเงา และพระธาตุผาเงา เพื่อความเป็นสิริมงคล

เย็น: บริการอาหารเย็น สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองเชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ดอยตุง – แม่สาย

เช้า: อรุณสวัสยามเช้าอันสดชื่น ของเชียงรายรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ผสมผสานงานศิลปะระหว่างล้านนากับชาเล่ต์ (สวิสเซอร์แลนด์) จากนั้นชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธ์ สวนแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นการจัดสวนที่สวยที่สุดในภาคเหนือ

พักเที่ยง: บริการอาหารกลางวัน

บ่าย: เดินทางเข้าสู่อำเภอแม่สาย อ. เหนือสุดของประเทศไทย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้า เครื่องประดับที่ขึ้นชื่อ ทั้งชาวไทย พม่า เดินทางไปมาค้าขายกันโดยเสรี สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย นิยมเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กของพม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูกอื่น ๆ เช่น หูปลาฉลาม ตะกร้าเครื่องทองเหลือง สบู่พม่า สมุนไพรบุหรี่ ฯลฯ

เย็น: บริการอาหารเย็น สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองเชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม วัดร่องขุ่น – ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว

เช้า: หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมอุโบสถออกแบบโดยศิลปินชื่อดัง อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นวัดที่มีความอ่อนช้อยและสวยงามเป็นอย่างมาก แล้วนำท่านสู่ วัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ พระแก้วมรกตที่ประดิษฐาน อยู่ ณ กรุงเทพ เวลานี้ เคยประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้มาก่อน นำท่านสักการะ พระหยก ณ หอพระหยก อันสวยงาม ซึ่งเป็นเคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

พักเที่ยง: บริการอาหารกลางวัน

บ่าย: หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ของไร่ชา และดอกไม้เมืองหนาว นำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ เชาและชาวจีนอพยพแห่งกองทัพ 93 ชมสุสานนายพลต้วน ผู้นำแห่งกองทัพและชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดอยแม่สลองจากมุมสูง ชมไร่ใบชา พร้อมชิมชารสเยี่ยม เลือกซื้อสินค้า พื้นเมือง ใบชา พืชผัก ผลไม้ เมืองหนาว สด แห้ง ดอง แช่อิ่ม ฯลฯ ระหว่างทางนำท่านชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนห้วยหินฝน เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ

เย็น: สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชียงราย เดินทางโดยกลับสวัสดิภาพและประทับใจ