สุขกายสบายใจ เที่ยวไปกับ "หมิงออนทัวร์"

บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด หมิงออนทัวร์ มีบริการให้เช่าทั้งรถตู้และรถบัส โทรศัพท์ 053-774-444, 053-774-077 มือถือ 081-427-7888

ทัวร์ทัวร์ดอยตุง -สามเหลี่ยมทองคำ- เชียงแสน-วัดร่องขุ่น-ดอยแม่สลอง


วันแรก ดอยตุง - แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน

เช้า: พบกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เข้าชมพระตำหนักดอยตุงเคยเป็นสถานที่แปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเข้าชมหอพระประวัติ เข้าชมสวนดอกไม้อันสวยงามพร้อม รับอากาศอันแสนสดชื่น

พักเที่ยง: บริการอาหารกลางวัน

บ่าย: เดินทางเข้าสู่อำเภอแม่สาย เพื่อซื้อของฝากที่ระลึกที่มีราคาถูกจากจีนและพม่า ได้เวลาอันสมควรหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดินแดนแห่งยาเสพติดในอดีต สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นจุดที่สามารถเห็นประเทศเพื่อนบ้าน ถึงสองประเทศ เข้านมัสการพระเจ้าล้านตื้อ เข้าสู่ตัวเมืองเชียงแสนซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ ท่านจะเห็นโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ทั่วเมือง เที่ยวชมศิลปะเก่าแก่ ที่สวยงาม ณ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าพักที่โรงแรมในตัวเมือง

เย็น: บริการอาหารเย็น สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองเชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง วัดร่องขุ่น - ดอยแม่สลอง- กะเหรี่ยงคอยาว

เช้า: อรุณสวัสยามเช้าอันสดชื่น หลังอาหารเข้าที่โรงแรม นำท่านเที่ยวชม วัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นวัดที่อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบสร้าง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลองเพื่อชมความงามของขุนเขา และดินแดนแห่งไร่ชา พร้อมทั้งชิมชาร้อนๆ

บ่าย: รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนดอยแม่สลอง เดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา และพาท่านเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าอาข่า,เย้า,กระเหรี่ยงคอยาว

เย็น: บริการอาหารเย็น สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองเชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย